2024-05-20 01:28
Logo Inwestuj Inowrocław
 • flaga pl
 • flaga en
 • flaga de
Menu
2015-07-10

Inowrocławski Obszar Gospodarczy

W odpowiedzi na rosnące wymagania potencjalnych inwestorów Miasto Inowrocław przygotowało ok. 35 ha gruntów kompleksowo przygotowanych pod inwestycje, posiadających drogi dojazdowe, chodniki, zatoki parkingowe oraz infrastrukturę niezbędną do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego. Projekt pod nazwą „Inowrocławski Obszar Gospodarczy” realizowany był w latach 2007-2012 i obejmował oprócz prac projektowych i budowlanych, prace związane ze zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tak aby umożliwić powstawanie i rozwój firm z wielu  branż. Na realizację projektu miasto pozyskało środki unijne w wysokości 5 923 503,46 złotych, co stanowiło 60% kosztów kwalifikowanych.

Tereny Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego (IOG) zlokalizowane są w różnych częściach miasta i podzielone zostały na strefy:

 • Strefa Północna to tereny znajdujące się w rejonie ulicy Metalowców, ulicy Marcinkowskiego, ulicy Libelta oraz Szosy Bydgoskiej, około 25 ha gruntów. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zezwala na powstanie w tym miejscu obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, zabudowy usługowej, obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz urządzeń infrastruktury technicznej, a także umożliwia ulokowanie parkingów i urządzenie terenów zieleni wraz z obiektami małej architektury. Od strony ul. Marcinkowskiego wjazd do strefy ulicą Towarową , natomiast od ul. Szosa Bydgoska, ulicą Równinną
 • Strefa Zachodnia to teren inwestycyjny zlokalizowany w rejonie ulicy Pakoskiej, pomiędzy torami Inowrocław-Poznań, a terenami SOLINO S.A, o powierzchni około 8 ha. Teren ten jest laureatem III edycji ogólnopolskiego konkursu „Grunt na Medal”. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zakłada tam działalność przemysłową i usługową wraz z niezbędną infrastrukturą. W ramach realizowanego projektu wybudowano sieć kanalizacyjną z przepompownią ścieków, sieć wodociągową, oraz kanalizację deszczową grawitacyjną. Wjazd do strefy nowo wybudowaną ulicą Kruczą.
   
 • Strefa Południowa to teren inwestycyjny o powierzchni około 4 ha zlokalizowany w rejonie ulic Deszczowej i Bagiennej. Jest to obszar przeznaczony pod działalność przemysłową, usługową, rzemieślniczą a także składy handlu hurtowego wraz niezbędną infrastrukturą i zapleczem administracyjno-socjalnym. Na terenie inwestycyjnym istniała już wcześniej kanalizacja sanitarna, jak również nie było potrzeby budowy drogi dojazdowej. Wybudowano kanalizację deszczową oraz sieć wodociągową z hydrantami przeciwpożarowymi.
   
 • Solankowy Obszar Inwestycyjny - Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego jest to obszar przeznaczony pod usługi związane z działalnością uzdrowiska, kultury, rozrywki oraz usługi handlowych wskazane w statucie uzdrowiska, gastronomiczne, obiekty pensjonatowo-sanatoryjne i administracyjne wraz z niezbędną infrastrukturą.

Działki na obszarze IOG zbywane są w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego, mogą też być dzierżawione. Obecny podział geodezyjny jest jedynie podziałem orientacyjnym, istnieje możliwość wydzielenia działki w miejscu i o powierzchni odpowiadającej potrzebom inwestora.

Zobacz ofertę

Nasi partnerzy:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Inowrocław
Ino-Online
Urząd Statystyczny
ki24.info
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Nasze Miasto Inowrocław - informator
Telewizja Miejska Inowrocław
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Magazyny Polska.pl
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy