2024-06-24 07:49
Logo Inwestuj Inowrocław
  • flaga pl
  • flaga en
  • flaga de
Menu
2015-12-30

Zmiana właściwości miejscowej w podatku od towarów i usług.

Zmiana właściwości miejscowej w podatku od towarów i usług.

Z dniem 1 stycznia 2016 roku następuje zmiana właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego w zakresie podatku od towarów i usług. Dla osób fizycznych według miejsca zamieszkania (bez względu na to, gdzie prowadzą działalność gospodarczą), dla pozostałych podatników właściwość będzie określona według siedziby podatnika.

Z dniem 1 stycznia 2016 roku następuje zmiana właściwości w podatku od towarów i usług.

Do określenia właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego w zakresie podatku od towarów i usług będzie miała  zastosowanie generalna zasada wynikająca z art 17§ 1 ustawy Ordynacja podatkowa , tj w przypadku:

  • osób prawnych i jednostek organizacyjnych  niemających osobowości prawnej,właściwość będzie określona według siedziby podatnika,
  • osób fizycznych, według miejsca zamieszkania (bez względu na to, gdzie prowadzą działalność gospodarczą).

Zmiana ujednolica właściwość miejscową  naczelnika urzędu skarbowego dla jednego podatnika bez względu na rodzaj płaconych przez niego podatków (PIT, CIT,VAT), z wyjątkiem karty podatkowej. Urzędami skarbowymi właściwymi w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług za grudzień lub IV kwartał 2015 roku podatników podlegających przejęciu są urzędy właściwe na dzień 1 stycznia 2016 roku. Urzędami skarbowymi właściwymi  do przyjęcia i przetworzenia korekt deklaracji/ zeznań/ informacji za okresy rozliczeniowe przed zmianą są urzędy właściwe na dzień 1 stycznia 2016r. Zmiana wprowadzona została ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2015 poz.1649). Zmiana właściwości organu podatkowego nastąpi z urzędu. W związku z tą zmianą  podatnicy nie mają obowiązku składania aktualizacji zgłoszenia VAT-R.

UWAGA PŁATNICY 
ZASADY SKŁADANIA WYBRANYCH PIT-ÓW DO URZĘDÓW SKARBOWYCH

Zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2015 r.,jeżeli płatnik sporządza  informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 deklaracje  PIT-4R, PIT-8AR lub roczne obliczenie podatku PIT-40  za dany rok za więcej niż 5 podatników, lub składane one są przez biuro rachunkowe, ww. deklaracje  należy przekazywać urzędowi skarbowemu wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Jeżeli na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 jest sporządzane za nie więcej niż 5 podatników i czynności tych nie wykonuje biuro rachunkowe, ww. informacje oraz roczne obliczenie podatku, a także deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR można złożyć w formie papierowej.

Deklaracje sporządzane w formie papierowej PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1,PIT-4R, PIT-8AR oraz PIT-40 składa się urzędom skarbowym w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku, będące osobami fizycznymi, mogą podpisać PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1, IFT-3 oraz PIT-40,  swoimi danymi autoryzującymi tj kwotą przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za rok podatkowy o dwa lata  wcześniejszy niż rok, w którym składane są deklaracje.

Za pomocą  Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD),  istnieje możliwość złożenia w ramach jednej transmisji danych do 20 tys. PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40 (które w UBD zostały oznaczone: PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ oraz PIT-40Z)  oraz pobranie jednego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla całej wysyłki. Oznacza to wprowadzenie dokumentu wielopozycyjnego, umożliwiającego wysyłanie urzędowi skarbowemu zbiorczej informacji o dochodach osób fizycznych, opatrzonej jednym podpisem.

Pozostałe podmioty tj. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,  e-deklaracje muszą podpisywać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Poz. 1563)
Kwalifikowany podpis elektroniczny uzyskać można u podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego. Lista podmiotów dostępna na stronie:www.nccert.pl

Nasi partnerzy:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Inowrocław
Ino-Online
ki24.info
Urząd Statystyczny
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Nasze Miasto Inowrocław - informator
Magazyny Polska.pl
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Telewizja Miejska Inowrocław
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne