2021-09-22 03:24
Logo Inwestuj Inowrocław
 • flaga pl
 • flaga en
Menu
2021-01-07

Podatek od nieruchomości

 

UCHWAŁA nr XXIX/286/2020 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 26 paździenrika 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą:

Od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,99 zł od 1 m2 powierzchni,
 • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,98 zł od 1 ha powierzchni,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,51 zł od 1 m2 powierzchni.
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz.802 i 1086), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,26 zł od 1 m2 powierzchni;

Od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych - 0,83 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 24,83 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,61 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,05 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 8,35 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków lub ich części wymienionych w lit. f,
 • gospodarczych, służących i wykorzystywanych do przechowywania materiałów lub sprzętu, związanych z obsługą budynków mieszkalnych i gruntów, na których zlokalizowane są te budynki - 7,27 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.


Od budowli:

 • 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  DRUKI PODATKOWE
Nasi partnerzy:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Inowrocław
Urząd Statystyczny
Ino-Online
ki24.info
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Telewizja Miejska Inowrocław
Magazyny Polska.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Nasze Miasto Inowrocław - informator