2024-06-24 09:54
Logo Inwestuj Inowrocław
  • flaga pl
  • flaga en
  • flaga de
Menu
2018-03-06

Inwestycje w miastach średnich

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w Warszawie jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”. (konkurs dedykowany projektom realizowanym w miastach średnich) 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie: od 20 marca 2018 r. do 5 grudnia 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na rundy. Runda konkursu obejmuje nabór wniosków o dofinansowanie w danym okresie.

Wnioski będą przyjmowane w następujących terminach:

1) dla rundy I – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 20 marca do 9 maja 2018 r.;
2) dla rundy II – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 10 maja do 30 czerwca 2018 r.;
3) dla rundy III – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r.;
4) dla rundy IV - nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 1 września do 31 października 2018 r.;
5) dla rundy V - nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 1 listopada do 5 grudnia 2018 r.
(w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

W Poddziałaniu 3.2.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 47 500 000,00 zł,
2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 452 500 000,00 zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 5 000 000 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000 EUR4 , w tym:
1) na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 000 000 zł,
2) na usługi doradcze: 1 000 000 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł, w tym:
1) na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł,
2) na usługi doradcze: 500 000 zł.

Maksymalną intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne określa się zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878). Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi:
1) 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,
2) 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.
Maksymalna intensywność pomocy de minimis na koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki określana jest tak samo jak intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej, o której mowa w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP, na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl lub telefonicznie pod numerami 22 432 89 91 93. 

Regulamin konkursu dostępny jest pod linkiem:
http://poir.parp.gov.pl/miasta-srednie-2018/dokumentacja-do-poddzialania-3-2-1-badania-na-rynek-i-nabor-2018-miasta-srednie

Nasi partnerzy:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Inowrocław
Ino-Online
Urząd Statystyczny
ki24.info
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Telewizja Miejska Inowrocław
Nasze Miasto Inowrocław - informator
Magazyny Polska.pl
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy