2024-06-24 09:21
Logo Inwestuj Inowrocław
 • flaga pl
 • flaga en
 • flaga de
Menu
2022-09-12

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej www.inwestuj.inowroclaw.pl

Urząd Miasta Inowrocławia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.inwestuj.inowroclaw.pl.

 
Data publikacji strony internetowej: 2015-10-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-12
 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne     

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, np. z powodu odwzorowań obrazów w plikach formatu PDF

Wyłączenia

 • filmy promocyjno - informacyjne zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, 

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,        

 • dokumenty przekazane przez podmioty trzecie są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, np. materiały informacyjne przekazywane przez partnerów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag, żądań i wniosków odpowiada:  Barbara Straszewska.
 • E-mail: dostepnosc@inowroclaw.pl
 • Telefon: (48) 52 3555 298

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Wniosek lub żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli wniosek dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przekazać również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Budynek przy al. Ratuszowej 36

Osoby z niepełnosprawnościami narządów ruchu mają możliwość zaparkowania samochodu na miejscach parkingowych przed głównym wejściem. Na parkingu znajduje się ogółem 75 miejsc postojowych, w tym 3 dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu.

Wejście główne od al. Ratuszowej jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi stanowiące wejście dla osób niepełnosprawnych prowadzą do platformy. Przy drzwiach znajduje się dzwonek przywołujący w razie potrzeby pracownika ochrony. Obsługą platformy zajmują się przeszkoleni pracownicy ochrony.

W Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli jest możliwość obsługi osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Spotkania z osobami niepełnosprawnymi odbywają się również w salach narad znajdujących się na I piętrze (Sala Kominkowa, Sala Sesyjna i Sala Radnego). Dostęp do I piętra możliwy jest za pomocą schodów lub windy. W korytarzach na każdym piętrze znajdują się wyznaczone miejsca do odpoczynku. Krawędzie schodów oznaczone są odpowiednio kontrastową taśmą żółto-czarną. Dotyczy to infrastruktury, za którą odpowiada Urząd Miasta Inowrocławia.

Osoba z psem asystującym może wejść do budynku.

Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Inowrocławia mogą korzystać z usługi Systemu Komunikacji Niewerbalnej, w której skład wchodzą usługi tłumaczeń z zakresu języka polskiego migowego (PJM) i systemu języka migowego (SJM) na odległość przy zastosowaniu Systemu Komunikacji Niewerbalnej (SKN). Tłumaczenie odbywa się za pomocą wideotelefonu, po uprzednim umówieniu. Usługa świadczona jest w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli.

Wejście główne wraz z holem, toaleta na parterze, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, winda i platforma są własnością Powiatu Inowrocławskiego.

 
 

Budynek przy al. Ratuszowej 33-35

Osoby z niepełnosprawnościami narządów ruchu mają możliwość zaparkowania samochodu na miejscach parkingowych za budynkiem. Na parkingu znajduje się ogółem 38 miejsc postojowych, w tym 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu.

Wokół wejścia zapewniona jest przestrzeń do swobodnego poruszania się. Schody wejściowe do budynku są szerokie, a poręcze znajdują się po ich obu stronach. Schody zostały oznaczone za pomocą czarno-żółtej taśmy ostrzegawczej o szerokości 5 cm, oznakowany jest pierwszy i ostatni stopień na pionowej i poziomej części stopnia. Wejście główne od al. Ratuszowej jest dostępne dla osób niepełnosprawnych. Do głównego wejścia prowadzi pochylnia.

W korytarzach znajdują się wyznaczone miejsca do odpoczynku.

W przypadku osobistego kontaktu z osobami niepełnosprawnymi spotkania odbywają się w sali narad znajdującej się na parterze.

Krawędzie schodów oznaczone są odpowiednio kontrastową taśmą żółto-czarną.

Osoba z psem asystującym może wejść do budynku.

 

Budynek przy al. Henryka Sienkiewicza 1

Interesanci mogą korzystać z parkingu miejskiego w wyznaczonej strefie płatnego parkowania. Miejsca te znajdują się wzdłuż al. Henryka Sienkiewicza oraz ul. Grodzkiej. W tej strefie są również wyznaczone za pomocą znaków pionowych 2 miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu.

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu od strony zaplecza. Do wejścia w tym miejscu prowadzi pochylnia. Wokół wejścia zapewniona jest przestrzeń do swobodnego poruszania się.

W korytarzach znajdują się wyznaczone miejsca do odpoczynku.

W przypadku osobistego kontaktu z osobami niepełnosprawnymi spotkania odbywają się w sali narad znajdującej się na parterze.

Na parterze, w głównym holu, znajduje się toaleta, która jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu.

Krawędzie schodów oznaczone są odpowiednio kontrastową taśmą żółto-czarną.

Osoba z psem asystującym może wejść do budynku.

 

Budynek przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 60 (Straż Miejska Inowrocławia)

Osoby z niepełnosprawnościami narządów ruchu maja możliwość zaparkowania samochodu na miejscu parkingowym obok budynku. Na parkingu znajduje się ogółem 19 miejsc postojowych, w tym 1 miejsce dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu.

Wejście do budynku jest od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza. Jest ono dostępne dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu.

Do głównego wejścia prowadzi pochylnia z metalowymi balustradami po obu stronach.

Wszystkie sprawy związane z obsługą interesantów i osób wzywanych realizowane są na parterze: w dyżurce i w pomieszczeniu Zespołu ds. Wykroczeń i Profilaktyki.

Osoba z psem asystującym może wejść do budynku.

 

Budynek przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33

Filia Urzędu Miasta Inowrocławia, stanowiąca Referat Gospodarowania Odpadami, znajduje się w budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Interesanci mogą korzystać z parkingu wewnętrznego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

Wejście główne od ul. ks. Piotra Wawrzyniaka jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu. Do budynku można dostać się za pomocą windy.

Filia Urzędu Miasta Inowrocławia znajduje się na parterze budynku i zajmuje 3 pomieszczenia.

Osoba z psem asystującym może wejść do budynku.

Nasi partnerzy:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Inowrocław
ki24.info
Ino-Online
Urząd Statystyczny
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Nasze Miasto Inowrocław - informator
Telewizja Miejska Inowrocław
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Magazyny Polska.pl
Ośrodek Sportu i Rekreacji