2021-09-22 04:10
Logo Inwestuj Inowrocław
  • flaga pl
  • flaga en
Menu
2020-08-03

Fundusze Europejskie w latach 2014-2020

PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020

Realizowanych będzie 6 krajowych programów operacyjnych (w tym 5 dotyczyć będzie województwa Kujawsko-Pomorskiego), a także 16 programów regionalnych. Samorządy województw zarządzać będą większą niż obecnie pulą europejskich pieniędzy - w latach 2007-2013 miały do dyspozycji ok. 25 proc. wszystkich środków dla Polski, w nowej perspektywie będzie to niemal 40 proc. RPO finansowane będą z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - alokacja 114,94 mld zł (27,5 mld euro).
To największy program. Jego fundusze przeznaczymy m.in. na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport, bezpieczeństwo energetyczne, chronę zdrowia i kulturę. Większy nacisk niż obecnie, zostanie położony na wsparcie gospodarki sprzyjającej środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej ekonomicznie. Na znaczeniu zyskają także przedsięwzięcia dotyczące bezpieczeństwa energetycznego i ochrony zdrowia. Jego beneficjentami będą zarówno podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, jak i prywatne, głównie duże przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej

Program Inteligentny Rozwój - alokacja 35,98 mld zł (8,6 mld euro)
Głównym celem programu jest zwiększenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki m. in. poprzez aktywizację współpracy firm i sektora nauki, wsparcie i rozwój innowacyjności przedsiębiorców. Program pomoże skutecznie przekształcić pomysły polskich naukowców w innowacyjne produkty, usługi i technologie, czyli przejść „od pomysłu do przemysłu". Z jego funduszy skorzystają także przedsiębiorcy chcący rozwijać swoją działalności poza granicami Polski, a także instytucje otoczenia biznesu. Część środków zostanie również przeznaczona na podniesienie pozycji polskiej nauki na arenie międzynarodowej.

Czytaj więcej

Program Wiedza Edukacja Rozwój - alokacja 18,46 mld zł (4,4 mld euro)
PO WER powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, adaptacyjności, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Wspierane będą też innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w wymienionych dziedzinach. W programie będą także dostępne środki Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. Wsparcie PO WER uzupełnidziałania na poziomie regionalnym w ramach RPO, z których bezpośrednią pomoc uzyskają osoby pozostające bez pracy, wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem społecznym, czy też chcące podnieść swoje kwalifikacje.

Czytaj więcej

Program Polska Cyfrowa - alokacja 9,42 mld zł (2,2 mld euro)
Środki nowego programu, nie mającego swojego odpowiednika w obecnej perspektywie, popłyną na wsparcie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w szczególności tworzenie sieci szerokopasmowych oraz rozwój e-usług publicznych. Planowane są również działania dotyczące nabywania i rozwoju kompetencji cyfrowych. Program zakłada, że do 2020 r. każdy mieszkaniec Polski będzie mógł mieć dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. Beneficjentami programu będą przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, administracja publiczna, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe.

Czytaj więcej

Program Pomoc Techniczna - alokacja 2,92 mld zł (700,1 mln euro)
Ma zapewnić efektywne funkcjonowanie systemu wdrażania środków unijnych w Polsce. Jego fundusze będą wspierać instytucje w wykonywaniu obowiązków nałożonych przez nowe przepisy unijne w obszarze m.in. ZIT czy szerszego wykorzystania instrumentów zwrotnych. Prowadzone będą też działania edukacyjne, szkoleniowe oraz promocyjne.

Czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne - alokacja 130,53 mld zł (31,2 mld euro)
Ich celem będzie zwiększanie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych. Nacisk położony będzie przede wszystkim na wspieranie przedsiębiorczości, edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego, technologii informacyjno -komunikacyjnych, infrastruktury ochrony środowiska, energetyki oraz transportu.

Czytaj więcej

źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, www.mir.gov.pl

Nasi partnerzy:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Inowrocław
Urząd Statystyczny
Ino-Online
ki24.info
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Telewizja Miejska Inowrocław
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Magazyny Polska.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Nasze Miasto Inowrocław - informator