2021-09-22 04:40
Logo Inwestuj Inowrocław
 • flaga pl
 • flaga en
Menu
2020-08-03

Realizacja inwestycji

KROK PIERWSZY

Wybór terenu, na którym zamierza się rozpocząć inwestycję. Przed kupnem działki i rozpoczęciem planowanej inwestycji należy sprawdzić, czy dla danego terenu istnieje ważny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jakie są jego ustalenia. Wniosek o uzyskanie informacji dotyczącej przeznaczenia działki w obowiązujacym miejscowym planie można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia, ul. Roosevelta 36, parter, stanowisko nr 4.

Jeśli działka lub teren, na którym realizowana ma być zamierzona inwestycja są objęte aktualnym, ważnym planem zagospodarowania przestrzennego, ustalenia tego planu wystarczą do wydania pozwolenia na budowę. Do takiego wniosku dołącza się tylko mapę ewidencyjną w dwóch egzemplarzach. Opłata skarbowa wynosi:

 • od wypisu do 5 stron - 30 zł
 • powyżej 5 stron - 50 zł
 • od wyrysu format A-4 - 20 zł płatna w kasie Urzędu Miasta, I piętro, pok. 131 lub na konto Urzędu Miasta.

Natomiast, jeśli teren, na którym zamierzamy inwestować, nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, należy wystąpić z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy (bądź lokalizacji inwestycji celu publicznego). Do wniosku należy dołączyć:

 1. Podkład mapowy - 2 egzemplarze w skali 1:1000 lub 1:500, dla inwestycji liniowych w skali 1:2000 (mapa do celów projektowych wraz z przedstawieniem sposobu zagospodarowania terenu działki objętej wnioskiem). Mapa winna zawierać numery działek sąsiednich i obszar położony wokół działki, na której zlokalizowana ma być inwestycja, w odległości, co najmniej 50m od jej granic. Dane te można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, ul. Roosevelta 38, parter, pok. 104 (w środę nieczynne). Koszt mapy zależy od jej formatu.
 2. Dane z ewidencji gruntu. Konieczne jest określenie: władającego gruntem i aktualny jego adres, rodzaj i klasę gruntu, właścicieli sąsiadujących działek. Informacje o tym uzyskamy w Wydziale Ewidencji Gruntów Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, ul. Roosevelta 38, parter, pok. 108.
 3. Określenie funkcji docelowego zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy.
 4. Określenie zapotrzebowania na wodę, energię i sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków oraz potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej (wskazane jest uzyskanie przez inwestora wstępnego zapewnienia otrzymania „dostaw” powyższych czynników u ich dystrybutorów, tj. np. Zakładu Energetycznego, ul. Szymborska 32 w Inowrocławiu; Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. Jaśkowskiego 14 w Inowrocławiu.
 5. Przedstawić parametry inwestycji (powierzchnię zabudowy, sprzedaży - jeśli dotyczy obiektów handlowych, kubaturę, ilość kondygnacji, wysokość zabudowy).
 6. Ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko lub jego wykorzystanie. 

 

Wniosek wraz z załącznikami składa się w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia, ul. Roosevelta 36, parter, stanowisko nr 4.

Opłata skarbowa wynosi: 107,00 zł od decyzji. Z opłaty skarbowej zwolnione są sprawy z zakresu budownictwa mieszkaniowego.

Decyzja o warunkach zabudowy nie powoduje skutków prawnych w zakresie prawa własności, co oznacza, że można wystąpić z wnioskiem dotyczącym działki, która nie jest naszą własnością.
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu staje się ostateczna po 2 tygodniach od momentu dostarczenia jej wszystkim stronom, o ile nie skorzystają one z prawa odwoływania się od jej rozstrzygnięć. Po tym czasie można wystąpić o pozwolenie na budowę.
Poszukującym lokalizacji pod przyszłą inwestycję, zaleca się sprawdzenie zgodności zamierzenia z przeznaczeniem terenu, na którym znajduje się działka w planie zagospodarowania przestrzennego miasta. Wszelkich informacji na ten temat udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości  Urzędu Miasta Inowrocławia, ul. Roosevelta 33, I piętro, pokój nr 29.


KROK DRUGI

Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - oznacza to, że inwestor powinien posiadać tytuł prawny wynikający z:

 • prawa własności,
 • współwłasności (należy wskazać współwłaścicieli oraz ich zgodę na wykonanie robót budowlanych objętych wnioskiem o pozwolenie na budowę),
 • użytkowania wieczystego,
 • trwałego zarządu,
 • ograniczonego prawa rzeczowego,
 • stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych (należy wskazać właściciela nieruchomości).

KROK TRZECI

Zlecenie przez inwestora wykonania projektu budowlanego osobie o odpowiednich uprawnieniach budowlanych, posiadającej zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Odpowiedni wybór w tym zakresie pozwala uniknąć problemów na etapie uzgadniania projektu, zatwierdzania i wykonywania zamierzonej inwestycji.

KROK CZWARTY

Uzyskanie niezbędnych opinii innych właściwych organów, w zakresie wynikającym z przepisów szczególnych, m.in.:

 • ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
 • ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • ustawy o drogach publicznych.

KROK PIĄTY

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego. Po wniosek należy zgłosić się do Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, ul. Mątewska 17. Do wniosku należy dołączyć:

 • 4 gzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz wynikającymi z art. 33 ust.2 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1974 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zmianami),
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wniosek składa się w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, II piętro, pok. 145. Opłaty skarbowe są naliczane zgodnie z ustawą o opłatach skarbowych. Na decyzję o pozwoleniu na budowę oczekuje się 65 dni i  jest ona ważna 2 lata, licząc od dnia otrzymania.

Roboty budowlane możemy rozpocząć po uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na budowę (okres 14 dni od momentu dostarczenia omawianej decyzji wszystkim stronom, o ile nie skorzystają one z prawa odwołania). Inwestor zobowiązany jest do ustanowienia kierownika budowy (robót budowlanych), a przy większych inwestycjach dodatkowo inspektora nadzoru.

KROK SZÓSTY

Po otrzymaniu decyzji pozwolenia na budowę, 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zawiadomić Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, o terminie rozpoczęcia robót budowlanych (Inowrocław, ul. Mątewska 17). Do zawiadomienia należy dołączyć:

 • oświadczenie kierownika budowy (robót budowlanych) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego,
 • w przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o przynależności do samorządu zawodowego. 

KROK SIÓDMY

Po zakończeniu budowy ponownie należy udać się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu zawiadomienia o zakończeniu budowy. Jeśli organ ten w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie wniesie sprzeciwu, można przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego.
Zawiadomienie dokonuje się, co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania.

W niektórych przypadkach złożenie zawiadomienia nie wystarczy i należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Przypadki takie mają miejsce, gdy:

 1. nałożono taki obowiązek w wydanym pozwoleniu na budowę,
  stwierdzono, że zgłoszony przez inwestora obiekt budowlany został wykonany z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu na budowę,
 2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję, o której mowa w art. 49 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (dotyczy przypadku gdy obiekt budowlany  został wybudowany (lub jest w trakcie budowy) bez wymaganego pozwolenia na budowę a  istnieje możliwość zalegalizowania samowoli budowlanej),
 3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane (dotyczy  możliwości legalizacji robót budowlanych innych niż z budowa obiektu, które wykonywane są bez wymaganego pozwolenia bądź zgłoszenia),
 4. przystąpienie (częściowe) do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych. 

Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest obowiązany zawiadomić o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania następujące organy:

 • Inspekcję Ochrony Środowiska,
 • Państwową Inspekcję Sanitarną,
 • Państwową Inspekcję Pracy,
 • Państwową Straż Pożarną.

Nie zajęcie stanowiska przez w/w organy w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia traktuje się jak nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest zobowiązany dołączyć:

 1. oryginał dziennika budowy,
 2. oświadczenie kierownika budowy:
  - o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na  budowę oraz przepisami,
  - o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
 3. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
 4. protokoły badań i sprawdzeń,
 5. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
 6. oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych wyżej (dot. wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie). 

KROK  ÓSMY

Inwestor może liczyć na pewne preferencje ze strony Urzędu Miasta Inowrocławia. Należą do nich przede wszystkim ulgi z tytułu podatków i opłat.

więcej tutaj

Nasi partnerzy:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Inowrocław
Ino-Online
ki24.info
Urząd Statystyczny
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Nasze Miasto Inowrocław - informator
Telewizja Miejska Inowrocław
Magazyny Polska.pl