2019-02-16 00:35
 • pl
 • en
Menu
2015-07-02

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) obejmuje obecnie dwadzieścia cztery podstrefy o łącznym obszarze 1859,2419 ha. Obszar Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE) rozciąga się w czterech województwach: pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i  kujawsko-pomorskim, a w szczególności:

 • 518,8643 ha w województwie pomorskim
 • 732,2391 ha w województwie kujawsko-pomorskim
 • 586,2502 ha w województwie zachodniopomorskim
 • 21,89 ha w województwie wielkopolskim

Warunki prowadzenia działalności
Warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej określają przepisy ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 42, poz.274 z 2007 .z pozn. zmianami), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenia Rady Ministrów zdnia 10.10.2008 r.  w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działajacym na podstawie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1548 z poźniejszymi zmianami).

Zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami, zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy, udzielone przez zarządzającego strefą w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki, uprawnia przedsiębiorcę do korzystania z pomocy publicznej.

Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w PSSE
Zezwolenie, udzielane po przeprowadzeniu przetargu lub rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności:

 • dokonania przez przedsiębiorcę inwestycji na terenie strefy o wartości przewyższającej określoną kwotę, lub/i
 • zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników.

Zwolnienia podatkowe
Przedsiębiorca, który spełni warunki określone zezwoleniem, będzie mógł uzyskać pomoc regionalną w formie zwolnień podatkowych z tytułu:

 • kosztów nowej inwestycji lub
 • tworzenia nowych miejsc pracy

Pomoc publiczna w Strefie może być udzielana łącznie z inną pomocą na nowe inwestycje lub tworzenie nowych miejsc pracy, bez względu na jej źródło i formę pod warunkiem, że łącznie wartość pomocy nie przekroczy dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej.

Pomoc publiczna w świetle aktualnych przepisów prawa:

 • Wysokość wskaźnika intensywności pomocy publicznej dla województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko - pomorskiego wynosi 35%, dla województwa wielkopolskiego: 25%
 • Dla małych i średnich przedsiębiorców wskaźnik ten wynosi odpowiednio: 55% i 45% (w woj. wielkopolskim: 45% i 35 %)
 • Minimalna wartość nakładów inwestycyjnych wynosi 100 tys. EUR przy zachowaniu warunku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 5 lat oraz 3 lat dla MSP.
 • Udział własny przedsiębiorcy w nakładach związanych z nową inwestycją powinien wynosić co najmniej 25%.
 • Kwoty pomocy regionalnej otrzymane z kilku źródeł, krajowych lub zagranicznych, podlegają sumowaniu.
   

Atuty Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Oferuje inwestorom system zwolnień podatkowych zgodnych z ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych i prawodawstwem unijnym.
 • Zapewnia szybką, profesjonalną i życzliwą obsługę inwestora na każdym etapie negocjacji, a także po jego wejściu do Strefy.
 • Wydaje decyzje administracyjne w pierwszej instancji z zakresu prawa budowlanego dla większości terenów położonych w Strefie.
 • Ułatwia kooperowanie z firmami już działającymi na terenie Strefy.
 • Współpracuje z regionalnym otoczeniem gospodarczym, naukowym i kulturalnym.

W dniu 4 grudnia 2013 r. Rada Ministrów przyjęła dokument Działania zwiększające atrakcyjność specjalnych stref ekonomicznych dla inwestorów. Dokument zakłada m.in. możliwość reinwestycji na terenie, który został włączony do strefy jako grunt prywatny. Określono konieczne kryteria, które należy spełnić, aby ponowna inwestycja była możliwa. Jednym z warunków jest możliwość wydania zezwolenie jedynie dla tego samego przedsiębiorcy, dla którego RM włączyła już do strefy grunt prywatny. Proponowane obniżenie progów dla minimalnych kosztów inwestycji i poziomu zatrudnienia może wpłynąć na realizację większej liczby inwestycji i przyspieszy podejmowanie decyzji przez przedsiębiorców.Więcej informacji tutaj

Na terenie Inowrocławia, Rada Ministrów przyjęła w dniu 18 marca 2014 r. rozporządzenie, zmieniające rozporządzenie w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które weszło w życie 31 marca 2014 roku. Zmiana granic strefy obejmuje włączenie do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, m.in. terenu położonego w Inowrocławiu o powierzchni 40,7572 ha, należącego do Soda Polska Ciech SA, która rozbuduje istniejący zakład Soda-Mątwy SA w Inowrocławiu. Inwestycja spowoduje zwiększenie mocy wytwórczych zakładu zwiększając produkcję wyrobów chemicznych, głównie sody. Przedsięwzięcie to będzie kosztować ok. 140 mln zł, wygeneruje co najmniej 10 etatów, ale zniknie groźba utarty pracy dla 1500 osób zatrudnionych w zakładzie w Inowrocławiu i pozostałych zakładach grupy Ciech. Zakończenie inwestycji przewidziano na 30 czerwca 2016 r.

Kontakt:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot
tel: (58) 555 97 00
fax: (58) 555 97 11
invest@strefa.gda.pl
www.strefa.gda.pl

Nasi partnerzy: