2021-09-22 04:41
Logo Inwestuj Inowrocław
 • flaga pl
 • flaga en
Menu
2015-06-29

Property tax exemption

POMOC DE MINIMIS
(uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia nr XLIV/608/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.)


Co podlega zwolnieniu?

 • nowo wybudowane budynki, budowle lub ich części oraz zajęte pod nie grunty,
 • nowo nabyte grunty, budynki, budowle lub ich części oraz zajęte pod nie grunty związane z realizacją nowych inwestycji i utworzeniem w nich nowych miejsc pracy na terenie Miasta Inowrocławia.


Jakie są warunki udzielenia pomocy?

 • realizacja nowej inwestycji powodującej wzrost zatrudnienia,
 • powiadomienie pisemnie organu podatkowego (Prezydenta Miasta Inowrocławia) o fakcie rozpoczęcia realizacji nowej inwestycji, planowanym terminie jej zakończenia oraz przewidywanym wzroście liczby nowych stałych miejsc pracy w terminie 14 dni od rozpoczęcia realizacji inwestycji,
 • zakończenie nowej inwestycji w terminie do 3 lat od dnia powiadomienia przez przedsiębiorcę o fakcie rozpoczęcia realizacji nowej inwestycji, z wyjątkiem inwestycji określonej w § 2 pkt 3 lit b uchwały (tj. nakłady na nowo nabyte grunty, budynki i budowle), której zakończenie winno nastąpić nie później niż w ciągu 1 roku od dnia powiadomienia przez przedsiębiorcę o fakcie rozpoczęcia realizacji nowej inwestycji,
 • posiadanie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości stanowiących nową inwestycję w wyniku, której utworzono nowe miejsca pracy, co najmniej przez okres objęty zwolnieniem,
 • utworzenia nowych miejsca pracy w związku z nową inwestycją i utrzymania ich w miejscu nowo powstałej inwestycji co najmniej przez okres objęty zwolnieniem,
 • zawarcie z zatrudnionymi pracownikami umów o pracę co najmniej na okres objęty zwolnieniem.


Zwolnienia od podatku od nieruchomości przysługuje na okres:

 • 1 roku - jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy
 • 2 lat - jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 20 nowych miejsc pracy
 • 3 lat - jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 30 nowych miejsc pracy
 • 4 lat - jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 50 nowych miejsc pracy
 • 5 lat - jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 100 nowych miejsc pracy


Zwolnienie od podatku od nieruchomości obejmuje tylko te grunty, budynki i budowle lub ich części stanowiące nowe inwestycje, które wykorzystywane są przez przedsiębiorcę do prowadzenia działalności gospodarczej.

Do zwolnień określonych w uchwale nie mają prawa przedsiębiorcy, którym została umorzona zaległość podatkowa należna budżetowi Miasta, lub którzy posiadają zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu Miasta.

Prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości nie obejmuje nieruchomości zajętych na: usługi deweloperskie, stacje paliw, działalność bankową, działalność instytucji finansowych, działalność handlową detaliczną oraz działalność handlową hurtową.

Uchwała ma zastosowanie do przedsiębiorców rozpoczynających realizację nowych inwestycji począwszy od dnia 1 lipca 2014 r.


Co po zakończeniu inwestycji?

 • przedłożenie przez przedsiębiorcę organowi podatkowemu w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia nowej inwestycji dokumentów zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik do uchwały,
 • przedkładanie organowi podatkowemu w okresach kwartalnych, w terminie 25 dni od dnia zakończenia każdego kwartału, w czasie trwania określonego uchwałą minimalnego okresu zatrudnienia, informacji o utrzymaniu stanu zatrudnienia wraz z aktualną Deklaracją Rozliczeniową (formularz ZUS DRA), z potwierdzeniem jej złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
 • w okresie korzystania ze zwolnienia, podatnik zobowiązany jest każdorazowo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pomocy de minimis poza niniejszą uchwałą, do informowania organu podatkowego o wartości otrzymanej pomocy de minimis według zasad zawartych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

 

Nowa inwestycja -  należy przez to rozumieć poniesione nakłady finansowe na:
a) nowo wybudowane budynki, budowle lub ich części przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej,
b) nowo nabyte grunty, budynki, budowle lub ich części przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej

Nowe miejsca pracy - należy przez to rozumieć wzrost liczby pracowników u danego przedsiębiorcy w porównaniu ze średnią liczbą pracowników z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia realizacji nowej inwestycji. Miejsca pracy uważa się za związane z nową inwestycją, jeżeli zostały utworzone nie później niż w ciągu 1 roku oddnia zakończenia tej inwestycji.
 

*Od 1 lipca 2014 roku zmniejsza się dla przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim o 15 % maksymalna intensywność pomocy publicznej udzielanej w ramach programu pomocy regionalnej w stosunku do obecnej i wynosić będzie dla: dużych - 35%, średnich - 45%, małych - 55%.

Nasi partnerzy:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Inowrocław
ki24.info
Ino-Online
Urząd Statystyczny
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Magazyny Polska.pl
Telewizja Miejska Inowrocław
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Nasze Miasto Inowrocław - informator
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy